Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

  1. Με την εγγραφή που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει ο Ομιλος για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον χρήστη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Ο Ομιλος, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα /φόρμα επικοινωνίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, την κατάλληλη και αναλογική για τον χρήστη υπηρεσία. Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο χρήστης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά ο Ομιλος συνιστούν υποχρέωσή του χρήστη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά ο Όμιλος να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει ο Ομιλος ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ, ο Ομιλος θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του χρήστη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο χρήστης στο παρόν στάδιο μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντος/συμμετοχής ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.
  2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί ο Όμιλος; Αφού ο χρήστης προβεί στην δήλωσης ενδιαφέροντος/συμμετοχής υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, ο Όμιλος θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του χρήστη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Ο Όμιλος κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, ο Όμιλος δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους του Ομίλου. Ο Όμιλος στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος του.
  3. Για πόσο χρόνο θα κρατά ο Όμιλος τα δεδομένα του χρήστη σε αρχείο; Ο Όμιλος θα κρατήσει τα δεδομένα του χρήστη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί ο Όμιλος θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
  4. Ποια δικαιώματα έχει ο χρήστης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του; Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία του Ομίλου, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο χρήστης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον χρήστη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Όμιλο, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για τον Όμιλο διοικητικό κόστος, οπότε ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Εφόσον ο χρήστης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, ο Όμιλος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του χρήστη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει ο Όμιλος είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.Πέραν αυτών, ο χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης του χρήστη και σε μη παροχή υπηρεσιών από τον ‘Ομιλο, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).
  5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη;Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για τον Όμιλο απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ο Όμιλος ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
  6. Θα κάνει ο Όμιλος επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη και για εμπορικούς σκοπούς; Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, ο Όμιλος ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Όμιλο. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του χρήστη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.
  7.  Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας; Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Ομίλου: τηλ. +30210 4123357, email: info@horc.gr. Επίσης, ο χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα Cookies

1. Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί ο Όμιλος;

Είναι μικρά αρχεία κειμένων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, όσο βρίσκεται μέσα στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή του χρήστη, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης του χρήστη. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη.

Επιπλέον, τα cookies βοηθούν τον Όμιλο να βλέπει την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών του.

2. Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Ο χρήστης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα).

3. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, ο Όμιλος χρησιμοποιεί τα παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, που επιτρέπουν στον χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, ο Όμιλος δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού του.

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ή αν έχει απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση του Ομίλου, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

4. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies.

Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο έπειτα από αυτό ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Ο Όμιλος φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον χρήστη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος γνωρίζει στους επισκέπτες του τα κατωτέρω:

  1. Η ιστοσελίδα του Ομίλου είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ομίλου και να ενημερώνονται για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.
  2. Σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω: Ο Όμιλος αν διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του χρήστη με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των χρηστών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρία.
  3. To Software της ιστοσελίδας είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και σχετίζονται με οποιασδήποτε υπηρεσία επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των χρηστών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του χρήστη.